Ngôn ngữ

Nhân sự chủ chốt

1- Ông Nguyễn Hữu Trường - Chủ tịch HĐQT / Giám đốc Công ty

2- Ông Phạm Việt Anh - Phó Giám đốc Công ty

3- Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

4- Bà Nguyễn Thị Lành - Trưởng Phòng Khai thác